[Bioc-devel] DNS problem with bioconductor.org
1
0
Entering edit mode
@philip-lijnzaad-2499
Last seen 10 months ago
European Union
On Friday 16 September 2011 11:21:00 Philip Lijnzaad wrote: > Dear all, > > there seems to be a DNS problem with the bioconductor website. > > $ ping bioconductor.org > ping: unknown host bioconductor.org > > (this is as of Fri Sep 16 09:17:53 UTC 2011) > > I cannot resolve this domain from Holland, nor from California. Problem has disappeared; can reach the site now from both Holland California. Philip -- Philip Lijnzaad, PhD Molecular Cancer Research University Medical Center (UMC), Utrecht Stratenum room 2.211 (on Tuesdays and Thursdays not in after 15.00) MSN chat (*NOT* email): philip_lijnzaad at hotmail.com P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht (Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht) The Netherlands tel: +31 (0)8875 68464 fax: +31 (0)8875 68479 ---------------------------------------------------------------------- -------- De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197. Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt. ---------------------------------------------------------------------- -------- This message may contain confidential information and is...{{dropped:8}}
Cancer PING Cancer PING • 607 views
ADD COMMENT
0
Entering edit mode
Dan Tenenbaum ★ 8.2k
@dan-tenenbaum-4256
Last seen 2.3 years ago
United States
2011/9/16 Philip Lijnzaad <p.lijnzaad at="" umcutrecht.nl="">: > On Friday 16 September 2011 11:21:00 Philip Lijnzaad wrote: >> Dear all, >> >> there seems to be a DNS problem with the bioconductor website. >> >> $ ping bioconductor.org >> ping: unknown host bioconductor.org >> >> (this is as of Fri Sep 16 09:17:53 UTC 2011) >> >> I cannot resolve this domain from Holland, nor from California. > > > Problem has disappeared; can reach the site now from both Holland > California. > > Thanks everyone for the reports. We are trying to track down the problem. Dan
ADD COMMENT

Login before adding your answer.

Traffic: 493 users visited in the last hour
Help About
FAQ
Access RSS
API
Stats

Use of this site constitutes acceptance of our User Agreement and Privacy Policy.

Powered by the version 2.3.6